Espoon Tennistuki ry 1.6.2018

TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄT

Espoon Tennistuki ry Esport Arena Oy Koivu-Mankkaan tie 3 Koivu-Mankkaan tie 5 02200 Espoo 02200 Espoo 0433249-1 1859371-3
Esport MiniArenas Oy Top Games Oy Koivu-Mankkaan tie 3 Koivu-Mankkaan tie 3 02200 Espoo 02200 Espoo 2682268-6 0484671-6

REKISTERIN YLLÄPITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteriä käytetään asiakkaiden asiakassuhteen ylläpitämiseksi, laskutuksen mahdollistamiseksi harjoitusohjelmien laadintaa varten ja jäsenyyteen liittyvien palveluiden, kuten web-varauksen takaamiseksi. Asiakashistoria voidaan anonymisoituna tilastoida Esportin sisäisiin käyttötarkoituksiin. Tietojenkäsittely tehdään Euroopan tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Esportin asiakasrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Asiakassuhteen edellyttämät yhteystiedot: kuten nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoite
  • Asiakkaan tunnistamiseen tarvittavat rekisteröitymistiedot: kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, asiakasnumero, henkilötunnus tai muu mahdollinen yksilöivä tunnus
  • Laskutusta varten tarvittavat laskutustiedot: kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot ja henkilötunnus
  • Demografiset tiedot: kuten ikä, pituus ja paino, joita tarvitaan henkilökohtaisten harjoitusohjelmien laadintaan tai kuntotestauksen yhteydessä
  • Asiakkaan vapaaehtoisesti antamat terveystiedot, joita käytetään henkilökohtaisten harjoitusohjelmien laadinnan tai kuntotestauksen yhteydessä
  • Alaikäisen henkilön huoltajan yhteystiedot sekä laskutukseen tarvittavat huoltajan laskutustiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi jäsensopimuksen teon, tapahtumailmoittautumisen, kuntotesti-ilmoittautumisen tai Personal Trainer-tapaamisen yhteydessä.

Esportin Asiakasrekisterin tietosuojaseloste 1.6.2018

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Rekisterinpitäjän työntekijät käsittelevät henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Asiakasrekisterin ylläpidon mahdollistamiseksi sekä henkilökohtaisten harjoitusohjelmien laatimista varten, henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjän lukuun myös tarkoin valitut yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat tietojenkäsittelyohjelmia edellä mainittuihin tarkoituksiin. Näissä tapauksissa takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme koskaan myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omat tietonsa tarkistettavaksi sekä pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan häntä koskeva virheellinen tieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää poistamaan rekisteristä kaikki häntä koskevat, mikäli henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on kerätty. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää siirtämään henkilötiedot toiseen järjestelmään. Rekisterissä olevat tiedot toimitetaan aina pyydettäessä henkilökohtaisesti rekisteröidylle kohtuullisen ajan kuluessa (30 päivää).

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

  • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
  • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole enää niistä tunnistettavissa.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja voidaan säilyttää EU:n ulkopuolella Microsoftin pilvipalvelussa. Henkilötietojen käsittelijä on Microsoft ja siirto perustuu Euroopan komission ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield – ohjelmaan. Näin ollen Microsoft on sitoutunut noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisterin käyttö tapahtuu suojatussa tietoliikenneyhteydessä ja käyttäjällä tulee olla järjestelmään käyttäjätunnus sekä salasana. Kaikki manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa.

TARKEMMAT TIEDOT
Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä saat Esportin henkilökunnalta.